1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Dla Rodzica

Regulamin stroju uczniowskiego

REGULAMIN STROJU UCZNIOWSKIEGO
PUBLICZNEGO KATOLICKIEGO GIMNAZJUM U ŚW. PANKRACEGO
W JELENIEJ GÓRZE

 Szkoła to uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Szkoła to jej patron, duch, tradycja, ceremoniał. Wybór szkoły to świadoma i indywidualna decyzja ucznia i jego rodziców, która wiąże się z przyjęciem zasad i reguł obowiązujących w danej szkole. Każdy, kto staje się uczniem Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze zgadza się i zobowiązuje kultywować tradycje Szkoły, uczestniczyć i pomagać w organizowaniu uroczystości szkolnych, z dumą przedstawiać się jako uczeń, a później absolwent naszej Szkoły.

 1. STRÓJ GALOWY

a/ dla dziewcząt:

-        spódnica mundurkowa, koszula z logo Szkoły, marynarka z tarczą Szkoły, fuler,
-        odpowiednie obuwie – półbuty bez lub na niewielkim obcasie/koturnie; w ciemnym kolorze,
-        rajstopy – w okresie wiosenno-letnim w kolorze cielistym, w okresie jesienno-zimowym w kolorze czarnym.

b/ dla chłopców:

-        spodnie mundurkowe, koszula z logo Szkoły, marynarka z tarczą Szkoły, krawat,
-        odpowiednie obuwie – półbuty w kolorze ciemnym.

 Strój galowy obowiązuje ucznia podczas:

 • rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
 • wewnętrznego (próbnego) i zewnętrznego egzaminu,
 • konkursów szkolnych,
 • reprezentowania Szkoły na zewnątrz,
 • innych uroczystości szkolnych zgodnych z kalendarzem roku szkolnego oraz zawsze na polecenie dyrektora szkoły lub wychowawcy.

2. CODZIENNY STRÓJ SZKOLNY

a/ dla dziewcząt:

-        spódnica mundurkowa, koszula z logo Szkoły,
-        polar z logo Szkoły – w chłodniejsze dni,
-        odpowiednie obuwie – tenisówki, baleriny, półbuty bez lub na niewielkim obcasie/koturnie,
-        włosy czyste i uczesane, włosy długie powinny być związane lub estetycznie upięte.

b/ dla chłopców:

-        spodnie mundurkowe lub inne spodnie materiałowe, jeansy, sztruksy w kolorze ciemny granatowy lub czarny, koszula z logo Szkoły,
-        polar z logo Szkoły – w chłodniejsze dni,
-        odpowiednie obuwie – tenisówki, adidasy, półbuty,
-        włosy czyste, krótkie.

Noszenie na terenie szkoły obuwia zmiennego w okresie wyznaczonym przez Dyrektora jest obowiązkiem.

Strój codzienny obowiązuje każdego dnia z wyjątkiem dni, w których obowiązuje strój galowy. Podczas wycieczek i dyskotek dopuszczalny jest strój dowolny, ale respektujący zasady obyczajowe – zakrywający ramiona, dekolt, brzuch, kolana.

Spodnie zawsze muszą być o kroju klasycznym (nie dopuszcza się noszenia spodni na biodrach i z opuszczonym krokiem).

3. STRÓJ SPORTOWY

-        biała bawełniana/sportowa koszulka z krótkim rękawkiem,
-        granatowe/czarne sportowe spodenki,
-        obuwie sportowe zmienne z podeszwą antypoślizgową,
-        białe skarpetki bawełniane zmienne,
-        w chłodne dni dres.

Strój sportowy jest strojem zmiennym i obowiązkiem ucznia jest go zmienić po każdych zajęciach sportowych. Podczas zajęć wychowania fizycznego obowiązuje zakaz noszenia biżuterii.

4. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ:

 1. farbowania włosów i ekstrawaganckich fryzur,
 2. makijażu (dopuszczalne jest używanie jedynie kosmetyków korygujących i maskujących),
 3. tatuaży,
 4. malowania paznokci (dopuszczalny jest bezbarwny lakier),
 5. niestosownej biżuterii (duże kolczyki, kolczyki w nosie, na brwiach i na języku),
 6. noszenia odzieży z wulgarnymi napisami i emblematami, sugerującymi przynależność do grup nieformalnych lub promującymi jakiekolwiek używki i formy agresji,
 7. chodzenia na terenie szkoły z głową zakrytą przez czapki, chusty, kaptury.

Brak stroju szkolnego będzie odnotowywany, a konsekwencje wyciągane podczas co miesięcznego oceniania zachowania.

 

Regulamin oceny zachowania

 Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania
(wyciąg ze Statutu Szkoły)

 1. Zachowanie uczniów oceniane jest:

a) każdego miesiąca,
b) semestralnie,
c) na zakończenien roku szkolnego.

 2. Oceny dokonuje wychowawca według kryteriów „Punktowego oceniania zachowania w Publicznym Katolickim Gimnazjum u św. Pankracego”. Ocena przez niego ustalona jest ostateczna. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odwołanie się rodzica lub ucznia jedynie co do trybu ustalenia oceny z zachowania.

 3. Ocena z zachowania jest wystawiana na podstawie „Punktowego oceniania zachowania w Publicznym Katolickim Gimnazjum u św. Pankracego” za każdy miesiąc do 8 dnia roboczego następnego miesiąca. W każdym semestrze wystawia się zatem po pięć ocen miesięcznych. W pierwszym semestrze wystawia się ocenę semestralną jako średnią z ocen za miesiące wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń. Ocenę końcoworoczną wystawia się jako średnią z oceny semestralnej i kolejnych pięciu miesięcznych – luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec.

 4. Zachowanie uczniów jest oceniane według następującej skali i stosuje się skróty:

 - wzorowe – wz,
- bardzo dobre – bdb,
- dobre – db,
- poprawne – pop,
- nieodpowiednie – ndp,
- naganne – ng.

 5. Ocena poprawna jest oceną wyjściową w momencie opiniowania zachowania ucznia. Identyfikuje ona wychowanka, który nie odznaczył się czynnościami wykraczającymi poza obowiązki szkolne, ani też nie dopuścił się w sposób ewidentny przekroczenia zasad regulaminu szkolnego.

 6. Zachowanie ucznia oceniane jest na podstawie obowiązujących kryteriów:

KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA
W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM U ŚW. PANKRANEGO

 KRYTERIUM I: KULTURA OSOBISTA  I POSTAWA RELIGIJNA
przedział punktowy: 3 – 2 – 1 – 0 – (-1)

 3 – uczeń jest zawsze kulturalny, wzbudza uznanie nauczycieli i kolegów, jest zdyscyplinowany, nie wymaga pouczeń, dba o kulturę języka, nie używa wulgaryzmów; dba o czystość swojego środowiska pracy i terenu szkoły; zachowanie ucznia na lekcjach i na przerwach, podczas imprez i uroczystości nie budzi żadnych zastrzeżeń; uczeń jest uczciwy, szanuje godność własną i innych osób, nie plotkuje, swoją postawą wyraża szacunek dla pracy własnej i innych, mienia publicznego i własności prywatnej, nie afiszuje się ze swoimi uczuciami; przestrzega zasad Dekalogu, daje swoją postawą religijną wzór do naśladowania

 2 – stara się zachowywać kulturalnie, jeśli zdarzy mu się nietaktowne zachowanie, naprawia błąd, nie używa wulgaryzmów, natychmiast reaguje na uwagi nauczyciela, jest zdyscyplinowany (0 uwag w zeszycie wychowawcy – ewentualne upomnienie ustne); przestrzega Dekalogu; dostrzega negatywne zachowania swoich koleżanek wobec religii i jawnie wyraża swoją opinię, przeciwstawia się dostrzeganemu złu

 1 – stara się zachowywać poprawnie, jeśli zdarzy mu się nietaktowne zachowanie naprawia błąd, nie używa wulgaryzmów, jego zachowanie budzi niewielkie zastrzeżenia, ale natychmiast reaguje na uwagi nauczyciela, nie zaśmieca klasy i terenu szkoły, wykazuje się przeciętnym zdyscyplinowaniem (upomnienia ustne i 1 uwaga); na ogół przestrzega Dekalogu, dostrzega negatywne zachowania koleżanek wobec religii,

 0 – uczeń często używa niewłaściwego słownictwa, zdarza mu się obrażać innych, przeszkadza w prowadzeniu lekcji (2-3 uwagi); zdarza mu się nie przestrzegać Dekalogu, unika udziału w niektórych uroczystościach religijnych (np. odmawia przygotowania liturgii), ma kłopoty z właściwym zachowaniem się podczas uroczystości religijnych i modlitwie porannej

 (-1) – przejawia niewłaściwą postawę na lekcjach i przerwach (pyskuje, komentuje, kłóci się), stwarza sytuacje niebezpieczne, jest arogancki, agresywny, uniemożliwia przebieg lekcji, uczeń kłamie, oszukuje, ściąga, nie szanuje godności innych osób, mienia publicznego i własności prywatnej (powyżej 4 uwag); nie uwzględnia w swoim życiu Dekalogu, ignoruje przestrzeganie zasad moralnych; prezentuje poglądy propagujące relatywizm moralny

 * uczeń ma możliwość rehabilitacji swojego zachowania poprzez uwagi pozytywne od tego samego nauczyciela

 KRYTERIUM II: STOSUNEK DO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO – frekwencja
przedział punktowy: 2 –1 – 0 – (-1)

 2 – wzorowo uczęszcza do szkoły, wszystkie nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia w terminie 1 tygodnia po nieobecności (po powrocie do szkoły);

 1 – charakteryzuje się bardzo dobrą frekwencją na zajęciach (zdarzy mu się 1 spóźnienie);

 0 – opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, spóźnia się, nieterminowo usprawiedliwia nieobecności (1 godzina nieusprawiedliwiona lub do 3 nieusprawiedliwionych spóźnień)

 (-1) – opuszcza często lekcje (powyżej 2 godzin nieusprawiedliwionch lub do 5 spóźnień)

 
  KRYTERIUM III: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
przedział punktowy: 2 – 1 – 0 – (-1)

 2 – z własnej inicjatywy angażuje się w życie szkoły, włącza się w organizację imprez szkolnych, współdziała z nauczycielami w organizacji imprez, uczestniczy w pracach Samorządu szkolnego, bierze udział w ogólnoszkolnych i pozaszkolnych akcjach charytatywnych, w imprezach społecznych, redaguje gazetki szkolne, chętnie dzieli się swoimi talentami i umiejętnościami, przynosi chlubę szkole swoją działalnością pozaszkolną

 1 – rzetelnie uczestniczy w pracach samorządu klasowego, aktywnie pracuje w klasie; systematycznie dba o porządek, redaguje gazetki klasowe; pomaga innym w nauce (regularna pomoc koleżeńska), wykazuje w tych sprawach własną inicjatywę; aktywnie uczestniczy w życiu klasy; solidnie spełnia obowiązki dyżurnego, dba o sprzęty znajdujące się na terenie szkoły, troszczy się o estetykę szkoły, przestrzega zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, swoją postawą daje dobry przykład

 0 – sporadycznie wykonuje pracę na rzecz szkoły lub klasy, krytykuje przygotowane przez innych imprezy, zapomina o obowiązkach dyżurnego klasy

 (-1) – nie jest aktywny społecznie, nie udziela pomocy, znajduje wymówki, by nie uczestniczyć w życiu klasy, nie włącza się w organizowane akcje na terenie szkoły/klasy, przeszkadza podczas imprez szkolnych, wyśmiewa się ze szkoły/klasy

 KRYTERIUM IV: ROZWÓJ OSOBOWY ORAZ UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ
przedział punktowy: 2 – 1 – 0 – (-1)

 2 – posiada odwagę cywilną i potrafi bronić ogólnie przyjętych wartości; potrafi pracować w grupie, negocjować, podejmować decyzje grupowe, rozwija swoje pozytywne cechy i stara się wyeliminować negatywne; aktywnie uczestniczy w kołach zainteresowań, ma osiągnięcia w konkursach i zawodach, maksymalnie wykorzystuje swoje możliwości, rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia poza szkołą, a jednocześnie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych; systematycznie korzysta z pomocy nauczycieli i kolegów, jeśli takowej potrzebuje

 1 – wyraża własne zdanie bez zbędnych emocji, ćwiczy umiejętność komunikowania, dyskusji i publicznego przemawiania, umie okazać wdzięczność, ma życzliwy stosunek do ludzi, uczciwie przyznaje się do błędu, poznaje swoje mocne i słabe strony, uczestniczy w kołach zainteresowań, bierze udział w konkursach; systematycznie korzysta z pomocy na zajęciach wyrównawczych, terapii pedagogicznej i pomocy koleżeńskiej; przeciętnie wykorzystuje swoje możliwości

 0 – okazuje niechęć i wrogość wobec innych osób; jest wycofany; ma świadomość swoich mocnych i słabych stron, satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych lub niższych wyników, nie uczestniczy w kołach i zespołach

 (-1) – forsuje tylko swoje zdanie, nie podejmuje prób pracy nad sobą, nie jest zainteresowany samorozwojem, nie korzysta z oferowanej przez szkołę pomocy

 KRYTERIUM V: PRZESTRZEGANIE REGULAMINÓW
przedział punktowy: 3 – 2 – 1 – 0 – (-1)

 Wymagania regulaminowe:
·         uczestnictwo w modlitwie porannej i Mszach św. wg harmonogramu,
·         uczestnictwo w rekolekcjach i wyjazdach wg harmonogramu,
·         codzienne noszenie zeszytu wychowanka św. Pankracego,
·         codzienne noszenie stoju szkolnego,
·         zmiana obuwia w terminach wskazanych przez Dyrektora Szkoły w stosownym zarządzeniu,
·         noszenie właściwego stroju stosownego do miejsca i sytuacji (w tym strój galowy),
·         niewychodzenie poza teren szkoły,
·         niesprowadzanie osób obcych na teren szkoły,
·         przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
·         niefarbowanie włosów, nienoszenie makijażu, niemalowanie paznokci,
·         brak tatuaży, piercingów,
·         nienoszenie strojów i biżuterii nawiązujących do subkultur i nałogów,
·         nieużywanie urządzeń telekomunikacyjnych na lekcjach.

   3 – zawsze przestrzega przepisów, zasad, regulaminów, ma strój szkolny, zeszyt wychowanka św. Pankracego, przestrzega regulaminu WSO i zasady bezpieczeństwa (lekcja, przerwa, zajęcia organizowane przez szkołę w różnych miejscach), zawsze dba o swój wygląd, zawsze ma strój odpowiedni do sytuacji, jest wzorem do naśladowania; aktywnie i dobrowolnie uczestniczy w uroczystościach religijnych, angażuje się w przygotowanie i prowadzenie wydarzeń i uroczystości religijnych i innych

 2 – przestrzega zasad regulaminów, zdarzy mu się uchybienie, ale na zwróconą uwagę reaguje właściwie (do 2 uchybień); angażuje się w przygotowanie modlitwy porannej, regularnie bierze udział w uroczystościach religijnych

 1 – zdarza mu się nie stosować się do regulaminów szkolnych (do 5 uchybień), bierze udział w uroczystościach religijnych, modlitwie porannej, wydarzeniach orgazniowanych przez Szkołę

 0 – często nie stosuje się do regulaminu szkoły (do 8 uchybień), nieregularnie uczestniczy w uroczystościach religijnych i modlitwie porannej czy wydarzeniach orgazniowanych przez Szkołę

 (-1) – notorycznie nie stosuje się do regulaminu szkoły; nie uczęszcza na szkolne uroczystości religijne oraz inne wydarzenia orgazniowane przez Szkołę.

7. Ustala się następujące kryteria punktowe oceny zachowania:

 12 – 11 punktów WZOROWE
 10 – 9 punktów BARDZO DOBRE
  8 – 7 punktów DOBRE
  6 – 5 punktów POPRAWNE
  5 – 0 punktów NIEODPOWIEDNIE
(-1) – (-5) punktów NAGANNE

8. Wykroczenia, które kwalifikują ucznia do oceny nieodpowiedniej bez konieczności oceniania w pozostałych obszarach:

      - opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia (do 5 lekcji) lub notoryczne spóźnianie się do szkoły (powyżej 5 spóźnień)
- notoryczne niestosowanie się do regulaminu szkoły (powyżej 10 uchybień)
- utrudnianie prowadzenia zajęć (powyżej 5 uwag w zeszycie wychowanka św. Pankracego)
- opuszczanie terenu szkoły bez zgody nauczyciela (powyżej 2 razy)
- sprowadzanie na teren szkoły osób obcych
- stwarzanie zagrożenia dla uczniów

9. Wykroczenia, które kwalifikują ucznia do oceny nagannej bez konieczności oceniania w pozostałych obszarach:
- wagary; ucieczki z lekcji (powyżej 5 lekcji)
- stosowanie przemocy wobec rówieśników i osób dorosłych

- zastraszanie, wymuszanie pewnych zachowań
- niszczenie mienia prywatnego i społecznego
- palenie papierosów, picie alkoholu, używanie i rozprowadzanie narkotyków w szkole i na imprezach szkolnych
- agresja słowna, obrażanie innych (poważne incydenty)
- dezorganizacja procesu dydaktycznego typu karalnego
- jeśli różne wykroczenia kumulują się u jednego ucznia, to otrzymuje on ocenę naganną
- w przypadku, gdy wykroczenia powtarzają się, uczeń otrzymuje ocenę naganną na koniec semestru (lub roku szkolnego)

10. Postanowienia doprecyzowujące kryteria oceniania zachowania:

      ·Według powyższych kryteriów uczeń jest oceniany przez wychowawcę i dokonuje samooceny każdego miesiąca na podstawie zeszytu wychowanka św. Pankracego.
·Uczeń, który z zachowania w danym miesiącu ma ustaloną ocenę naganną za wykroczenia kwalifikujące do oceny nagannej, otrzymuje za dany miesiąc (-5) punktów.
·Za uczestnictwo w olimpiadzie, konkursie na szczeblu miasta, powiatu; za reprezentowanie Szkoły podczas uroczystości miejskich lub międzyszkolnych; za udział w akcjach pozaszkolnych typu społecznego lub charytatywnego – uczeń każdorazowo otrzymuje dodatkowo 1 punkt.
·Uczeń, który w danym miesiącu nie miał żadnych uchybień regulaminowych, otrzymuje dodatkowo 1 punkt.
· Uczeń, który – w danym miesiącu – chociaż z jednej kategorii uzyska (-1) punkt, nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania.
·Uczeń, który w danym miesiącu jest nieobecny usprawiedliwiony na powyżej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie podlega ocenie zachowania.
·Ocena semestralna i końcoworoczna z zachowania wynika ze średniej arytmetycznej uzyskanych punktów w poszczególnych miesiącach.
·W dzienniku lekcyjnym wychowawca zapisuje używając skrótu ocenę z zachowania wraz z otrzymaną liczbą punktów za każdy miesiąc. Zapisu tego dokonuje się też w zeszycie wychowanka św. Pankracego.
·Uczeń, który spełnia obowiązek szkolny poza Gimnazjum lub u którego prowadzone jest nauczanie indywidualne przez co najmniej jeden semestr, nie ma ocenianego zachowania.

11. Przed semestralnym i końcoworocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawca klasy jest obowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego semestralnej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, na miesiąc przed tym posiedzeniem w formie pisemnej.

 Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, gdy ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa

 12. Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że semestralna lub końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 13. W przypadku stwierdzenia, że semestralna lub końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

14. W skład komisji wchodzą w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, psycholog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców.

15. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

16. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji. Protokół zawiera w szczególności w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

       ·       skład komisji,
·       
termin posiedzenia komisji,
 ·       wynik głosowania,
·      
ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Usprawiedliwianie nieobecności

  17. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem do 18 roku życia i ponoszą pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów musi być dokonywane wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

  18. Jedyną formą usprawiedliwiania nieobecności w Publicznym Katolickim Gimnazjum u św. Pankracego jest usprawiedliwienie w formie pisemnej w zeszycie wychowanka św. Pankracego.

  19. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek usprawiedliwić każdą godzinę nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych.

  20. Usprawiedliwienie ma być doręczone wychowawcy klasy w terminie nie później niż 7 dni roboczych od dnia powrotu ucznia na zajęcia po jego nieobecności. Usprawiedliwienie ma zawierać powód nieobecności oraz datę, ma być także podpisane przez rodzica/opiekuna.

  21. W sytuacji usprawiedliwienia budzącego wątpliwości wychowawca ma prawo zaprosić rodziców/opiekunów na rozmowę wyjaśniającą.

  22. Wychowawca może uznać usprawiedliwienie za niewystarczające w sytuacji, gdy:

- dokument nie zawiera powodu nieobecności ucznia na zajęciach,
- dokument nie zawiera konkretnych dat nieobecności, które są usprawiedliwiane,
- brak jest zgodności podpisu z kartą wzoru podpisów.

 W takiej sytuacji wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia absencji ucznia na zajęciach szkolnych.

  23. W przypadku nieobecności ucznia dłuższej niż 3 dni lub spowodowanej pobytem w szpitalu czy sanatorium wychowawca usprawiedliwia nieobecności na podstawie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna lub dokumentów lekarskich. Taka dłuższa nieobecność powinna być poprzedzona informacją telefoniczną lub ustną w przeciągu pierwszych 3 dni.

  24. Pojedyncze nieobecności w ciągu dnia uważane są za godziny nieusprawiedliwione, chyba, że rodzic wcześniej lub tego samego dnia poinformuje o nich wychowawcę w formie ustnej lub pisemnej.

  25. Usprawiedliwienie spóźnienia spowodowanego przypadkiem losowym niezależnym od ucznia, może być usprawiedliwione po przedstawieniu odpowiedniego, rzeczowego wyjaśnienia. Spóźnienie przekraczające 10 minut traktuje się jako nieobecność na zajęciach.

  26. W przypadku dłuższych nieobecności, zwłaszcza nieusprawiedliwionych, trwających co najmniej 4 dni, lub 20 godzin w miesiącu, wychowawca:

- przekazuje dyrektorowi szkoły informację o takich uczniach;
- powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) telefonicznie, a jeśli zajdzie taka potrzeba listownie (za potwierdzeniem odbioru) o absencji ucznia i wzywa ich celem wyjaśnienia danej sytuacji;
- w obecności dyrektora przeprowadza z rodzicami (prawnymi opiekunami) i uczniem, w której informuje ich o ewentualnych konsekwencjach nieobecności ucznia, a także zobowiązuje ich do spowodowania systematycznego uczęszczania uczniów na zajęcia szkolne.

27. Każde działanie podejmowane przez wychowawcę związane z egzekwowaniem obowiązku szkolnego ucznia, wychowawca odnotowuje w dzienniku.

28. W przypadku braku współpracy rodzica/opiekuna z wychowawcą (rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne itp.) lub współpracy, która nie daje oczekiwanych rezultatów (gdy uczeń nie realizuje w dalszym ciągu obowiązku szkolnego), dyrektor szkoły wysyła listem poleconym informację zawierającą stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.

 29. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest właściwy sąd rodzinny, informujący o zaistniałej sytuacji z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną ucznia i wydanie stosownych decyzji.

 30. W przypadku ucznia, który z przyczyn złego samopoczucia chce zwolnić się z zajęć lekcyjnych, powiadamiani są rodzice/prawni opiekunowie. Uczeń czeka w sekretariacie na odebranie przez rodzica/prawnego opiekuna.

 31. Ucznia może zwolnić z zajęć szkolnych (w danym dniu) tylko wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności dyrektor szkoły (umieszczając w dzienniku odpowiedni wpis z podpisem).

 32. O każdym przypadku samowolnego opuszczenia zajęć lekcyjnych niezwłocznie informowani są rodzice.

 33. Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły, nie wpisuje się mu nieobecności (wpis – konkurs, zawody). Do przyczyn takiej nieobecności zalicza się:

- przygotowywanie się do akademii lub innych uroczystości szkolnych za zgodą nauczyciela,
- udział w uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych itp.
- wykonywanie prac na rzecz szkoły.

34. Ucznia należy zwolnić ustnie lub przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim kartki z nazwiskami uczniów zwalnianych i powodem zwolnienia oraz czasem zwolnienia. Zwolnienia dokonuje nauczyciel angażujący ucznia po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielami uczącymi w danym dniu.

 35. Zwolnienie grupy uczniów z pierwszych i ostatnich zajęć jest możliwe, gdy informacja o odwołanych zajęciach edukacyjnych zostaje podana w Książce Zastępstw w pokoju nauczycielskim oraz na tablicy z zastępstawami co najmniej na dzień przed planowanym odwołaniem zajęć. Wychowawca klasy za pośrednictwem uczniów informuje rodziców o planowanym skróceniu zajęć. W przypadku skrócenia zajęć bez przekazania informacji rodzicom uczniowie przechodzą pod opiekę wyznaczonego na zastępstwo nauczyciela.

Strona w budowie

 

PRZEPRASZAMY

Strona w budowie - zapraszamy

w późniejszym terminie

Regulamin Uczniowski

 

Regulamin Uczniowski Publicznego Katolickiego Gimnazjum

u św. Pankracego w Jeleniej Górze

 

Wstęp.

 1)      Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze realizuje wartości chrześcijańskie, zawarte w programie dydaktyczno-wychowawczym, i działa na
zasadzie wspólnoty, którą stanowią uczniowie, nauczyciele i rodzice.

2)      Cała wspólnota Szkoły jest odpowiedzialna za kształt i funkcjonowanie Gimnazjum.

3)      Głównym celem Szkoły jest umożliwienie uczniom pełnego rozwoju duchowego, umysłowego i fizycznego w poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i akceptacji każdego dziecka, budując życzliwą i przyjazną atmosferę w zespołach klasowych.

4)      Szkoła wychowuje do ponoszenia odpowiedzialności i przyjmowania konsekwencji za swoje zachowanie, postępowanie, słowa i myśli.

5)      Szkoła dba o formację religijną wspólnoty przez umożliwienie uczniom, nauczycielom i rodzicom uczestnictwa w Mszach św., rekolekcjach, dniach skupienia itp.

6)      Uczeń, przyłączając się do wspólnoty szkolnej, jednoznacznie zgadza się respektować i szanować zasady i wartości propagowane przez Szkołę.

7)      Lekcje w szkole rozpoczynają się o godzinie 8.10 modlitwą poranną.

8)      Godziny zajęć dodatkowych ustala dyrektor w porozumieniu z nauczycielami.

9)      Indywidualne sprawy dotyczące uczniów (problemy dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze) rodzice omawiają z wychowawcą i nauczycielami poszczególnych przedmiotów, prefektem, pedagogiem. Dyrektor Szkoły przyjmuje uczniów i ich rodziców w sprawach indywidualnych po uprzednim  ustaleniu dnia i godziny, poprzez sekretariat Szkoły.

10)  Zebrania wychowawców klas z rodzicami, zebrania ogólnoszkolne (konsultacje) odbywają się wg podawanego na początku roku szkolnego harmonogramu.

 

Model wychowanka:

 Absolwent naszej Szkoły, mając za wzór św. Pankracego i odpowiadając na wezwanie bł. Jana Pawła II:

1)      ma poczucie własnej wartości i godności,
2)      zna i stosuje zasady moralne oraz stara się żyć według wartości           
         chrześcijańskich,
3)      stawia sobie wysokie wymagania i ze wszystkich sił stara się je realizować oraz cierpliwie 
i wytrwale pracuje nad swoim charakterem,
4)      potrafi twórczo myśleć, rozwija swoje talenty, możliwości i zainteresowania,
5)      rozumie potrzebę uczenia się i własnego doskonalenia, planuje swoją przyszłość,
6)      jest przygotowany do podejmowania i realizacji zadań indywidualnych i zespołowych,
7)      rozpoznaje i stara się uchronić siebie i innych przed zagrożeniami społecznymi i cywilizacyjnymi,
8)      niesie pomoc starszym, słabszym i niepełnosprawnym,
9)      zna historię i kulturę swojego kraju i regionu, wyraża szacunek do symboli   narodowych 
i religijnych oraz poczuwa się do odpowiedzialności za własną Ojczyznę i Kościół,
10)     postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, dba o higienę osobistą,            
             otoczenia i zdrowe warunki życia.

 

Przepisy dotyczące bieżącej działalności Szkoły.

 

I Zasady ogólne.

 1)      Uczniowie mają prawo do:

- poszanowania własnej godności osobistej, dobrego imienia oraz do kulturalnego traktowania ze strony innych

- dbałości o własny rozwój religijny, intelektualny, psychiczny i fizyczny

- opieki duszpasterskiej, pedagogicznej i dydaktycznej

- współpracy z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu swoich problemów

- uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych

- reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych, przeglądach, zawodach sportowych

- wybierania przedstawicieli samorządu klasowego

- wyboru kół zainteresowań oraz rozwijania w nich swoich talentów

- uczestnictwa w wyjazdach i wycieczkach szkolnych

-  pracy nad swoim zachowaniem poprzez aktywny udział w życiu szkoły

2)      Uczniowie mają obowiązek:

- poszanowania godności osobistej, praw i wolności innych osób

- zapoznania się ze statutem szkolnym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Regulaminem Szkolnym oraz przestrzegania zawartych tam zasad i norm

- uczestnictwa w uroczystościach szkolnych

- dbania o dobre imię Szkoły i godne reprezentowanie jej  na zewnątrz

- posiadania  i szanowania legitymacji szkolnej jako dokumentu uczniowskiej tożsamości.

 

II Lekcja.

 1)      Uczniowie mają prawo do:

- zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły

- znajomości wymagań edukacyjnych i kryteriów na poszczególne oceny z każdego przedmiotu

- znajomości kryteriów oceniania z zachowania

- obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny swego stanu wiedzy i zachowania

- podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym

- zgłoszenia  nieprzygotowania do zajęć oraz braku zadania domowego na początku lekcji.

2)      Uczniowie mają obowiązek:

- po dzwonku ustawić się przed wyznaczoną salą (pierwsze dziewczynki, drudzy chłopcy)

- po wejściu do klasy zająć miejsca przy wyznaczonych ławkach

- brać udział we wspólnej modlitwie na początku zajęć szkolnych

- brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych wyznaczonych tygodniowym planem pracy

- uczestniczyć systematycznie i aktywnie w kołach zainteresowań

- punktualnie przychodzić na zajęcia

- systematycznie odrabiać prace domowe

- rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych

- nie zakłócać przebiegu zajęć lekcyjnych

-  zachowywać się zgodnie z zasadą „ Jedna osoba mówi , reszta słucha”

- przynosić na każdą lekcję zeszyt przedmiotowy, zeszyt wychowanka św. Pankracego, podręczniki i potrzebne pomoce

- uzupełniać braki wynikające z absencji

- utrzymywać porządek i czystość w sali, a po ostatnich zajęciach założyć krzesła na ławki.

3)      Na lekcji obowiązuje osiem zasad pracy:

 1. Odnosimy się do siebie z szacunkiem.
 2. Kontaktujemy się ze sobą bez użycia siły.
 3. Zajmujemy się wspólnie tematem lekcji.
 4. Pijemy, jemy i żujemy na przerwie.
 5. Jesteśmy punktualni.
 6. Korzystamy z urządzeń TI po lekcjach.
 7. Szanujemy cudzą własność.
 8. Mamy Zeszyt wychowanka św. Pankracego

oraz logiczne konsekwencje ich łamania:

ZASADA

LOGICZNA KONSEKWENCJA NR 1

LOGICZNA KONSEKWENCJA NR 2

ZASADA KONTRAKTU KLASOWEGO**

1.

Upomnienie ustne, następnie samodzielna uwaga w zeszycie ucznia

Telefon do rodziców*

1, 2, 4, 8, 10

2.

Samodzielna uwaga w zeszycie ucznia

Telefon do rodziców*/ nagana

6, 8

3.

Zmiana miejsca w klasie na ławkę dodatkową

Zadanie dodatkowe wykonane po lekcjach lub na wyznaczony termin

1, 2, 7, 11

4.

Upomnienie ustne

 

5

5.

Samodzielna uwaga w zeszycie ucznia (przedmiot i długość spóźnienia)

 

13

6.

Zwrócenie uwagi uczniowi. Nakaz wyłączenia i schowania urządzenia TI

Utrata przedmiotu do momentu odebrania przez rodzica (przed odebraniem uczeń informuje rodzica o zaistniałej sytuacji)

3

7.

Telefon do rodziców*, naprawienie szkód

 

9

8.

Odnotowanie braku Zeszytu wychowanka św. Pankracego w Zeszycie uwag

Telefon do rodzica

 

*  Uczeń dzwoni do rodziców z własnego aparatu.     

** Kontrakt klasowy został wypracowany podczas wyjazdu integracyjnego dnia 28 sierpnia 2012 roku w Janicach. Dołączony do niniejszego Regulaminu jako Aneks nr 1.

 

III Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne.

 1)      Uczniowie mają prawo do:

- poinformowania przez nauczyciela o terminie pracy klasowej lub sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem

- znajomości zakresu pracy klasowej lub sprawdzianu i  wymagań, jakim musi sprostać

-zgłoszenia nieprzygotowania raz w semestrze, gdy przedmiot realizowany jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo lub dwa razy, gdy przedmiot realizowany jest w wymiarze dwóch lub większej liczby godzin, przy czym  zgłoszenie „np” zwalnia z pisania niezapowiedzianej kartkówki lub z odpowiedzi ustnej

- poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu lub pracy klasowej dwa razy w semestrze

- pisania pracy klasowej lub sprawdzianu po absencji w wyznaczonym przez nauczyciela terminie

- niepytania i niepisania niezapowiedzianej kartkówki, jeżeli w dniu poprzednim reprezentował szkołę w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych.

2)      Uczniowie mają obowiązek:

- przygotować się do sprawdzianu i przynieść wymagane materiały

- brać udział w sprawdzianie lub pracy klasowej

-zaliczyć materiał obowiązujący na sprawdzianie lub pracy klasowej w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, jeżeli był nieobecny, przy czym niestawienie się w wyznaczonym terminie skutkuje oceną niedostateczną

- pisać niezapowiedzianą kartkówkę z materiału obejmującego trzy ostatnie lekcje, jeżeli na początku zajęć nie zgłosił nieprzygotowania i nie reprezentował szkoły w konkursach lub zawodach.

 

IV Frekwencja.

1)      Uczniowie mają prawo do:

- zwolnienia z zajęć bez wpisywania mu nieobecności, gdy reprezentuje szkołę na konkursach lub zawodach, przy czym fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku

- zwolnienia z zajęć w danym dniu przez wychowawcę lub dyrektora w wypadku złego samopoczucia z jednoczesnym poinformowaniem o zaistniałej sytuacji rodzica i adnotacją w dzienniku.

2)      Uczniowie mają obowiązek:

- przebywać na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych

- poinformowania nauczyciela prowadzącego zajęcia o zwolnieniu z zajęć przez rodzica lub dyrektora

- usprawiedliwiać każdą nieobecność w szkole w terminie siedmiu dni od momentu powrotu do szkoły

- dostarczać usprawiedliwienia tylko i wyłącznie w Zeszycie wychowanka św. Pankracego, a usprawiedliwienie musi zawierać powód nieobecności, termin nieobecności i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

- w razie nieobecności dłuższej niż pięć dni, rodzic informuje o zaistniałej sytuacji w przeciągu pierwszych trzech dni.

 

V Ocenianie uczniów.

 1)      Ocenianie uczniów z przedmiotów i zachowania odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

2)      Uczniowie oceniani są systematycznie a w ciągu półrocza nauczyciel powinien wystawić przynajmniej o dwie oceny więcej, niż wynosi tygodniowa liczba godzin danego przedmiotu.

3)      Oceny wpisywane do Zeszytu wychowanka św. Pankracego powinny być podpisane przez rodziców.

4)      Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo i obowiązek uczestniczenia w konsultacjach i zebraniach organizowanych przez Szkołę.

 

Bezpieczeństwo, higiena, wygląd zewnętrzny.

 

I Zasady ogólne.

 1)      Uczniowie mają prawo do:

- ochrony swojego zdrowia i bezpieczeństwa

- bezpiecznego korzystania za zgodą nauczyciela i w jego obecności ze sprzętu szkolnego oraz wszelkich pomieszczeń szkolnych (biblioteka, sale, świetlica)

- uzyskania pomocy w razie wypadku lub zachorowania

- powiadomienia wychowawcy lub innego nauczyciela o zaobserwowanych naruszeniach zasad regulaminu i niebezpiecznym zachowaniu uczniów.

2)      Uczeń ma obowiązek:

- zachowywać się kulturalnie i postępować według zasad etyki chrześcijańskiej

- szanować godność drugiego człowieka i nie stosować przemocy fizycznej i psychicznej

- reagować na krzywdę wyrządzoną jemu bądź drugiemu uczniowi na terenie szkoły lub poza nią

- wystrzegać się używania wulgaryzmów, obelg i wyzwisk obrażających uczucia innych.

 


 

II Zachowanie na przerwie, zachowanie na terenie Szkoły.

 1)      Uczeń ma obowiązek:

- stosować się do poleceń nauczyciela dyżurującego

- zachować godną postawę wobec nauczycieli, innych pracowników Szkoły i innych uczniów

- pozdrawiać pracowników Szkoły słowami „Dzień dobry” lub „Szczęść Boże”

- na korytarzach i w przejściach ustąpić miejsca dorosłym, a chłopcy dziewczętom

- informować Dyrektora lub nauczycieli o niezgodnym z regulaminem zachowaniu innych uczniów, szczególnie w przypadku kradzieży, palenia papierosów, picia alkoholu czy zażywania narkotyków

- posprzątać po sobie, jeżeli zabrudzi lub zaśmieci teren Szkoły

- troszczyć się o wygląd Szkoły i terenów zielonych do niej należących.

 

2)      Uczniów obowiązuje  zakaz:

- spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków

- kradzieży, kłamstwa i znieważania innych

- samowolnego opuszczania terenu Szkoły podczas zajęć lekcyjnych

- używania urządzeń IT i telefonów komórkowych podczas lekcji

- nagrywania, fotografowania i rozpowszechniania tych materiałów

- wychodzenia na zewnątrz budynku Szkoły podczas opadów atmosferycznych i niskich temperatur

- słuchania głośno muzyki

- jeżdżenia na deskorolce  na terenie Szkoły

- przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu

- przynoszenia wartościowych rzeczy (Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w razie ich utraty)

- zapraszania obcych osób na teren Szkoły

- niszczenia mienia szkolnego i innych uczniów

- siadania na parapetach, grzejnikach, stołach

- wchodzenia grupami do toalet.

 

II Sala lekcyjna.

 1)      Uczniowie mają prawo i obowiązek zagospodarowania swojej sali lekcyjnej według projektu uzgodnionego z wychowawcą lub nauczycielem.

2)      Uczniowie mają obowiązek pozostawiania sali lekcyjnej w nienagannym porządku po zakończeniu zajęć oraz dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe.

3)      Wyznaczeni uczniowie dyżurni odpowiadają za przygotowanie sali do zajęć i porządek w klasie.

4)      Na przerwach uczniowie nie przebywają w klasie, a w czasie zajęć nie opuszczają klasy.

 

III Wizerunek ucznia.

 1)      Strój codzienny ucznia na terenie Szkoły powinien być skromny, schludny i przyzwoity, a wygląd zadbany i czysty.

2)      Uczeń na terenie  Szkoły nosi strój szkolny.

3)      Strój galowy obowiązuje w dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, podczas szkolnych i kościelnych uroczystości, akademii szkolnych, egzaminów zewnętrznych, konkursów, wyjść do teatru i na koncerty oraz zawsze na polecenie przełożonych.

 

Nagrody i kary.

 System nagród i kar stosowanych w Szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby.

 

I Nagrody i wyróżnienia.

 1)      Uczeń może być nagrodzony za:

a)      wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie,

b)      wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych,

c)      rzetelną naukę i pracę społeczną,

d)      dzielność i odwagę,

e)      100% frekwencję.

1)                  Rodzaje nagród:

a)        pochwała wychowawcy wobec klasy,

b)        pochwała Dyrektora wobec Szkoły,

c)        list pochwalny Dyrektora Szkoły do rodziców (opiekunów prawnych),

d)        nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w Samorządzie Uczniowskim i zakończenia roku szkolnego,

e)        nagrody rzeczowe.

2)      Nagrody, o których mowa w ust.2 pkt. a przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.

3)      Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody Dyrektora Szkoły za:

a)        osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza
obowiązujący program nauczania,

b)        nowatorstwo w dziedzinie nauki,

c)         udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim z zajęciem I, II lub III miejsca,

d)        wybitne osiągnięcia sportowe.

4)      Szczególną nagrodą i wyróżnieniem jest nadanie tytułu Prymusa Szkoły,
który wybierany jest według następujących zasad:

a)        Prymus Szkoły jest wybierany każdego roku, w przypadku braku odpowiednich kandydatur Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna mają prawo z wyboru zrezygnować,

b)        Prymus jest wybierany w czerwcu na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej i musi uzyskać akceptację Dyrektora oraz Rady Rodziców,

c)        kandydat powinien posiadać świadectwo z wyróżnieniem,

d)        średnia ocen nie powinna być niższa niż 5,0,

e)        uczeń typowany na Prymusa musi wykazać się udziałem oraz osiągnięciami w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych,

f)         uczeń typowany na Prymusa musi brać aktywny udział w życiu Szkoły.

 

II Kary.

 5)      Karze podlega naganne postępowanie ucznia w Szkole oraz poza nią w przypadku, gdy Szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.

6)     Uczeń może zostać ukarany za łamanie Regulaminu Szkoły, a w szczególności za:

a)         nieposzanowanie dobra wspólnego i godności ludzkiej,

b)        systematyczne zaniedbywanie w nauce,

c)        naruszanie nietykalności cielesnej i przemoc zarówno psychiczną jak i fizyczną w stosunku do nauczycieli, kolegów, pracowników administracji i obsługi, osób spoza szkoły,

d)        świadome i ciągłe nieposzanowanie własnego zdrowia (nikotynizm, alkoholizm, narkomania),

e)        udowodnioną kradzież,

7)                  Uczeń może otrzymać następujące kary:

a)      upomnienie wychowawcy lub nauczyciela,

b)      upomnienie Dyrektora Szkoły w obecności rodziców (opiekunów prawnych),

c)      obniżenie oceny z zachowania,

d)      nagana Dyrektora,

e)      przeniesienie ucznia do równoległej klasy,

f)       złożenie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

8)      Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco dyscyplinującej.

9)     Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów. 

10)  Dyrektor Szkoły występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły po uprzedniej rozmowie z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia.

11)  O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców (opiekunów prawnych) ucznia w formie pisemnej.

12)  Uczeń ma prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do Dyrektora, który po zbadaniu
zasadności odwołania, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz pedagogiem, może
uchylić wymierzoną karę. Decydujący głos ma Dyrektor.

13)  Wykonanie kary, za wyjątkiem kary wymienionej w ust. 8 pkt. f, może być zawieszone na okres jednego miesiąca, jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej dwóch z niżej wymienionych organów Szkoły:

a)      pedagoga,

b)      Samorządu Uczniowskiego,

c)      wychowawcy klasowego,

14)  Uczniowie Szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników Szkoły. Za szkody celowe lub gdy ich spowodowanie wynika z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą ich rodzice (opiekunowie prawni).

 

Postanowienia końcowe.

1)      Wszelkie zmiany w regulaminie wprowadza się na mocy uchwały Rady Pedagogicznej.

2)      Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną Szkoły.

 

                                                                Zatwierdzony uchwałą nr 5 – 2012/2013

                                                    Rady Pedagogicznej z dnia 19 października 2012roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Soft Solution Ltd.
 • CPU Zeto Jelenia Góra
 • image